.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletters aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Lime Networks: Lime Networks BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53407393.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Lime Networks een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: Overeenkomst: iedere tussen Lime Networks en de Wederpartij tot stand gekomen (Duur)overeenkomst, waarmee Lime Networks zich heeft verbonden tot de levering van Producten, Diensten en/of het verrichten van Werkzaamheden, waarvan -voor zover tussen Partijen overeengekomen- de Verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uitmaakt.
 4. Duurovereenkomst: de Overeenkomst waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van hosting, domeinnaamregistratie, onderhoudsabonnementen, online backup, telefonie- en internetabonnementen.
 5. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij te leveren zaken, Producten en toepassingen, waaronder hard- en software, telefonie en internet.
 6. Diensten/Werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten waartoe Lime Networks zich in het kader van de Overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, installatie van hard- en/of software, ondersteuning en onderhoud.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele Schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lime Networks en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. Lime Networks is gerechtigd de Overeenkomst en bijbehorende Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging via e-mail. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  • Als de Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, dient de Wederpartij dit binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging aan Lime Networks bekend te maken. Partijen zullen allereerst in redelijkerwijs goed overleg gezamenlijk proberen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan de Wederpartij de Overeenkomst opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Lime Networks is vrijblijvend. Lime Networks is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod van Lime Networks dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lime Networks niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Lime Networks, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lime Networks anders aangeeft.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. |  DUUROVEREENKOMSTEN (DUUR VAN ABONNEMENTEN EN OPZEGGING)

 1. Een Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de Duurovereenkomst niet uitdrukkelijk voor bepaalde tijd is aangegaan, is deze voor onbepaalde tijd aangegaan.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een Duurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen Duur steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de Duurovereenkomst tijdig is opgezegd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt voor Duurovereenkomsten een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Opzegging dient per e-mail of post te geschieden.
 4. Indien opzegging niet tijdig geschiedt, eindigt de Duurovereenkomst op de eerst volgende mogelijke einddatum.
 5. Lime Networks is na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen duur steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van Duurovereenkomsten te wijzigen. Lime Networks zal de Wederpartij daarvan in kennis stellen voordat de prijswijziging van kracht wordt en wel uiterlijk een maand daarvoor, vermeerderd met de op de Overeenkomst toepasselijke opzegtermijn.

ARTIKEL 5. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN

 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van Werkzaamheden en Diensten relevant is, tijdig, juist en volledig aan Lime Networks te verstrekken. Voorts dient de Wederpartij Lime Networks steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden Lime Networks zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst gaat Lime Networks uit van de door de Wederpartij verstrekte gegevens. Indien Lime Networks uitvoering geeft aan de Overeenkomst op basis van door de Wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan dit nimmer als tekortkoming van Lime Networks worden aangemerkt en komt alle hieruit voortvloeiende schade, inclusief extra door Lime Networks te maken kosten, voor rekening van de Wederpartij.
 3. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden en Diensten. Voorts dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat de door Lime Networks te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Werkzaamheden en Diensten kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Lime Networks dit noodzakelijk acht, dient de Wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de Werkzaamheden en Diensten buiten de normale werkuren. Lime Networks zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen.
 4. Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de Wederpartij bij de Dienstverlening of Werkzaamheden van Lime Networks worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Lime Networks en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 5. Lime Networks dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen op locatie van de Wederpartij.
 6. De Wederpartij staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de Wederpartij.
 7. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Lime Networks, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, extra te maken kosten, eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de Wederpartij.
 8. Onverminderd de tussen partijen overeengekomen specificaties, voert Lime Networks de Werkzaamheden en Diensten uit naar eigen inzicht.

ARTIKEL 6. |  VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Indien in het kader de Overeenkomst uitsluitend Producten worden geleverd, vindt dit artikel toepassing.
 2. Indien verzending van de Producten is overeengekomen, bepaalt Lime Networks, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking.
 3. De verzendkosten zullen door Lime Networks aan de Wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de Wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij nadat Lime Networks hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De Wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten verschuldigd.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten feitelijk in het bezit zijn gesteld van de Wederpartij of van een door hem aangewezen derde.
 6. Het is Lime Networks toegestaan bestellingen in gedeelten te leveren. Indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, is Lime Networks bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 7. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Indien de Overeenkomst een uitvoerings- of (op)leveringstermijn vermeldt, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van Lime Networks treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Lime Networks Schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen Lime Networks de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Lime Networks alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen.
 2. Lime Networks is steeds gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. De verplichtingen van de Wederpartij als bedoeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van door Lime Networks ingeschakelde derden.

ARTIKEL 8. |  ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tussentijdse annulering door de Wederpartij van Duur- en koopovereenkomsten is niet mogelijk. In geval van dergelijke annulering blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst, niet zijnde een Duur- of koopovereenkomst, dient de Wederpartij Lime Networks daarvan Schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan Lime Networks alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van Lime Networks vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

ARTIKEL 9. |  ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten, dan wel oplevering van de Werkzaamheden of Diensten direct te onderzoeken of het (op)geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van (op)leveren onverwijld mededeling te doen aan Lime Networks.
 2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Lime Networks. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet ten aanzien van opgeleverde software waaraan de Wederpartij na oplevering onmiddellijk veranderingen kan aanbrengen en waardoor redelijkerwijs niet kan worden vastgesteld dat het gebrek als een tekortkoming van Lime Networks kan worden aangemerkt.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Lime Networks uit een dergelijke reclame van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. De garantie op geleverde Producten is te allen tijde beperkt tot de eventueel door de fabrikant daarvan meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de Wederpartij wordt overgedragen.
 5. Reclames zijn ongegrond indien een gebrek van een Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Lime Networks of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften, adviezen of overige aanwijzingen van Lime Networks of diens toeleveranciers.
 6. Klachten worden voorts als ongegrond beschouwd indien de Wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Lime Networks heeft voldaan.
 7. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek (onderzoeks)kosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij, tenzij de reclame tijdig is ingediend en door Lime Networks gegrond wordt bevonden.
 8. Indien een tijdig ingediende reclame door Lime Networks gegrond wordt bevonden, zal Lime Networks de gebrekkige (op)levering kosteloos herstellen. In geval van geleverde Producten waarbij herstel onmogelijk is, zal Lime Networks de gebrekkige Producten kosteloos vervangen.
 9. Reclames ten aanzien van gedeelten van het (op)geleverde geven geen recht tot afkeuring van het geheel of tot weigering tot afname c.q. uitvoering van het nog niet (op)geleverde. Reclames hebben voorts geen invloed op door Lime Networks reeds deugdelijk geleverde Producten, verleende Diensten of verrichte Werkzaamheden.
 10. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij nimmer op.

ARTIKEL 10. |  ONDERHOUD VAN SOFTWARE EN SERVERS

 1. Lime Networks is te allen tijde bevoegd de door hem geleverde software waarvan het gebruik door de Wederpartij afhankelijk is van de servers of andere systemen van Lime Networks, dan wel derden, tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, software, deze servers of systemen. Het vorenstaande geldt tevens ten aanzien van onderbrekingen in hostingdiensten.
 2. De Wederpartij kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van de toegankelijkheidsbeperkingen als bedoeld in het vorige lid.
 3. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd op tijdstippen waarop de Wederpartij daarvan de minste hinder zal ondervinden. Lime Networks kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

ARTIKEL 11. |  OVERMACHT

 1. Lime Networks is niet gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of meer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn zowel de Wederpartij als Lime Networks gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Lime Networks bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Lime Networks is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Lime Networks ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Lime Networks gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij reeds genoegzame zekerheid voor alle verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen is gesteld.
 3. Voorts is Lime Networks gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Lime Networks op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Lime Networks als gevolg van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Lime Networks de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 13. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege, bezorgkosten ten aanzien van Producten en in het kader van de Overeenkomst noodzakelijk te maken reiskosten.

 1. Lime Networks is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is Lime Networks niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat die betaling volledig is voldaan.
 2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Lime Networks voorgeschreven wijze, tenzij betaling middels automatische incasso is overeengekomen.
 3. Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen, is Lime Networks gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien het verschuldigde bedrag meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval is de Wederpartij gehouden de betaling, inclusief administratiekosten, middels overboeking te voldoen, binnen de factuur vermelde termijn en op de door Lime Networks voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Lime Networks voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Lime Networks in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Lime Networks beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Lime Networks ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder de Overeenkomst over de 6 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten om Lime Networks ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die Wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management / de bedrijfsleiding van Lime Networks.
 4. Tenzij nakoming door Lime Networks blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Lime Networks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien de Wederpartij Lime Networks onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Lime Networks ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Lime Networks in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding door Wederpartij tegen Lime Networks die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Lime Networks, zal de Wederpartij Lime Networks vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming door de Wederpartij van de Overeenkomst.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Lime Networks meldt.
 8. Lime Networks kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Lime Networks is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin Lime Networks door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De diensten die in dat geval door Lime Networks zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.

ARTIKEL 15. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Lime Networks geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de geleverde Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Lime Networks hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Lime Networks of de door Lime Networks aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Lime Networks is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 16. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Lime Networks dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde c.q. geleverde software en onderdelen daarvan. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve gebruiksrecht op door Lime Networks of zijn licentiegevers vervaardigde c.q. geleverde software, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is de Wederpartij verboden de software of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de Overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 17. |  GEHEIMHOUDING

 1. Lime Networks is gerechtigd om nieuwe kennis, op basis van de relatie met de Wederpartij, te gebruiken voor andere doeleinden. Hierbij rekening houdend met het feit dat er nimmer vertrouwelijke informatie van Wederpartij bij derden terecht mag komen. Vertrouwelijke informatie is informatie zoals gedefinieerd in lid 2.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie waarvan redelijkerwijs uitgegaan kon worden dat deze vertrouwelijk van aard is. Deze informatie betreft niet enkel Schriftelijke informatie, maar ook informatie verkregen uit andere bronnen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om software, bedrijfsstrategieën, adresbestanden en bedrijfsgeheimen.
 3. Vertrouwelijke informatie mag enkel met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij geopenbaard worden, behoudens het geval een partij krachtens een gerechtelijke uitspraak of een wettelijk voorschrift gehouden is tot openbaarmaking van bepaalde vertrouwelijke informatie.

ARTIKEL 18. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Lime Networks en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lime Networks wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de verschillende documenten van Lime Networks geldt de volgende rangorde van hoog naar laag:
  • De offerte of het aanbod van Lime Networks
  • De Verwerkersovereenkomst van Lime Networks
  • Het onderhoudscontract van Lime Networks
  • De algemene voorwaarden van Lime Networks.
  • Voor het overige gelden de documenten aanvullend op elkaar.
 4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.